BOJ18111: 마인크래프트

https://www.acmicpc.net/problem/18111

 • 연휴동안 100문제 풀기 (4/100)
 • 차이를 최소로 하는 문제.
 • 처음에는 최대 256 높이 조건을 못보고 그냥 엄청 큰 높이로 가정하고 풀었다.
 • 여튼 되긴 된다. 사실은 완전탐색 문제.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int N, M, B, sum, UB;
int arr[257];

int check(int h) {
 int ans = 0;
 for(int i = 0; i < 257; i++) {
  int diff = h - i;
  ans += (diff > 0 ? diff : -2 * diff) * arr[i];
 }
 return ans;
}

int main() {
 ios::sync_with_stdio(false);
 cin >> N >> M >> B;

 sum = B;
 for(int i = 0; i < N; i++) {
  for(int j = 0; j < M; j++) {
   int tmp;
   cin >> tmp;
   sum += tmp, arr[tmp]++;
  }
 }

 int lb = 0, ub = min(sum / (N*M), 256);
 UB = ub;
 while (lb < ub) {
  int m = (lb+ub)/2;
  if(m == UB || check(m) < check(m+1)) ub = m;
  else lb = m+1;
 }
 cout << check(lb) << " " << lb;
}