ABC-155-E: Payments

https://atcoder.jp/contests/abc155/tasks/abc155_e

 • 2월동안 187문제 풀기(지난달 누적 87개) (32/187)
 • 너무 쉬운 문제였으나, 파악하는데 오래걸림.
 • 그리고 황당한 실수함. 반성하자.
  • 두번 실수했는데, 첫 실수는 마지막에 올리면 1장 더 써야하는걸 고려 안한것
  • 두번째 실수는 Boundary Condition을 여유있게 주지 않은것.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

string s;
const long long SZ = 1000009;
long long dp[SZ+1][2];

int main() {
 cin >> s;
 long long ans = 0, N = s.size();
 dp[0][1] = 0x3fffffff;
 for(long long i = 1; i <= N; i++) {
  long long n = s[N-i] - '0';
  if(n < 9) {
   dp[i][0] = min(dp[i-1][0] + n, dp[i-1][1] + n + 1);
   dp[i][1] = min(dp[i-1][0] + 10-n, dp[i-1][1] + 10 - (n + 1));
  } else {
   dp[i][0] = dp[i-1][0] + n;
   dp[i][1] = min(dp[i-1][0] + 10-n, dp[i-1][1] + 10 - (n + 1));
  }
 }
 cout << min(dp[N][0], dp[N][1] + 1);
}