BOJ 12899: 데이터 구조

https://www.acmicpc.net/problem/12899

 • 2월동안 187문제 풀기(지난달 누적 87개) (65/187)
 • 펜윅 트리 써서 위치를 마킹해두는 유형의 문제.
 • 나는 누적값이 바뀌는 위치를 바이너리 서치로 찾아서 $O(\log^2{N})$ 만큼 쿼리당 처리 시간이 든다.
 • 쿼리당 처리 시간을 줄이려면 펜윅 트리를 확실하게 이해해야 하는것 같다. 쌓아가면서 절반씩 나눈 값을 조회하면 된다.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  int ans = 0;
  for(int e = (1<<20); e > 0; e /= 2) {
   if (tree[ans] < target) {
    target -= tree[ans];
    ans += e;
   }
  }
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long LL;
struct SegmentTree {
 int N;
 vector<LL> t;

 LL INIT = 0;
 inline LL f(LL a, LL b) {
  return a+b;
 }

 SegmentTree(int n) : N(n), t(2*n) {
  for(int i = N; i < 2*N; i++)
   scanf("%lld", &t[i]);
 }

 void update(int l, int r, int v) {
  LL res = INIT;
  for(l += N, r += N; l < r; l /= 2, r /= 2) {
   if(l&1) t[l] = f(v, t[l]), l++;
   if(r&1) --r, t[r] = f(v, t[r]);
  }
 }

 LL query(int p) {
  LL res = INIT;
  for (p += N; p > 0; p /= 2)
   res = f(res, t[p]);
  return res;
 }
};

int main() {
 int N, M, a,b,c;
 scanf("%d", &N);
 SegmentTree seg(N);
 scanf("%d", &M);
 for(int i = 0; i < M; i++) {
  scanf("%d", &a);
  if(a == 1) {
   scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
   seg.update(a-1, b, c);
  } else if(a == 2) {
   scanf("%d", &b);
   printf("%lld\n", seg.query(b-1));
  }
 }
 return 0;
}