BOJ 1644: 소수의 연속합

https://www.acmicpc.net/problem/1644

 • 2월동안 187문제 풀기(지난달 누적 87개) (26/187)
 • 아직도 수양이 덜 되었다.. long long써야하는걸 못찾아서 30분을 낭비함
 • 해시로 풀리지만 느리고, two-point로 풀면 빠르다.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int N;
bool nprime[4000010];
unordered_set<int> us;

void sieve(int n) {
 for(long long i = 2; i*i <= n; i++)
  if(!nprime[i])
   for(long long j = i*i; j <= n; j += i)
    nprime[j] = true;
}

int main() {
 cin >> N;
 sieve(N);
 long long sum = 0, ans = 0;
 us.insert(0);
 for(int i = 2; i <= N; i++) {
  if(nprime[i]) continue;
  sum += i;
  long long target = sum - N;
  if(us.count(target)) ans++;
  us.insert(sum);
 }
 cout << ans;
}

Two-point 쓴 부분

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int N;
bool nprime[4000010];
unordered_set<int> us;
vector<int> prime;

void sieve(int n) {
 for(long long i = 2; i*i <= n; i++)
  if(!nprime[i])
   for(long long j = i*i; j <= n; j += i)
    nprime[j] = true;
 for(long long i = 2; i <= n; i++)
  if(!nprime[i])
   prime.push_back(i);
}

int main() {
 cin >> N;
 sieve(N);
 int lb = 0, ub = 0, sum = 0, ans = 0;
 while(lb < prime.size()) {
  if(ub < prime.size() && sum < N) sum += prime[ub++];
  else sum -= prime[lb++];
  if(sum == N) ans++;
 }
 cout << ans;
}